Date

Subject

01

1906

Kairouan's Great Mosque

02

1906

Ploughmen

03

1906

The Zaghouan Roman Aqueduct

04

1906

Carthaginian Galley

05

1906

Arab Horseman

06

1911

Ploughmen

07

1915

Ploughmen

08

1916

Ploughmen

09

1916

Kairouan's Great Mosque

10

1916

Ploughmen
The Zaghouan Roman Aqueduct
Carthaginian Galley

11

1918

Kairouan's Great Mosque

12

1918

Ploughmen
The Zaghouan Roman Aqueduct
Carthaginian Galley

13

1919

The Zaghouan Roman Aqueduct

14

1919

The Zaghouan Roman Aqueduct

15

1920

The Zaghouan Roman Aqueduct

16

1921

Kairouan's Great Mosque
Ploughmen
The Zaghouan Roman Aqueduct

17

1921

Ploughmen

18

1923

Ploughmen
Kairouan's Great Mosque
Ploughmen

19

1923

Kairouan's Great Mosque
Ruins of Dougga's Capitol
Ploughmen
The Zaghouan Roman Aqueduct
Carthaginian Galley

20

1925

Ploughmen
The Zaghouan Roman Aqueduct
Carthaginian Galley

21

1926

Ruins of Dougga's Capitol
Ploughmen
The Zaghouan Roman Aqueduct

22

1926

Arab Horseman

23

1927

Carthaginian Galley
The Zaghouan Roman Aqueduct

24

1928

Kairouan's Great Mosque

25

1928

Ploughmen